纳税

1555.41IDR.

2011/11/2021

8.94

3M 6M. 1Y. 3Y. 5Y
改变 - - - - -

纳税

4317.91IDR.

2011/11/2021

向上6.94

3M 6M. 1Y. 3Y. 5Y
改变 - - - - -
Schroders说话点

Schroders说话点

访问www.schroderstallingpoint.com.我们对投资问题的看法和行业专家对关键趋势的见解。

资产净值价格基于“股息再投资”基础。